Partnerstvo Centrum HYPNOS

"Budujeme sieť Centier HYPNOS a hľadáme partnerov."

.

O Centre HYPNOS

Kto sme, čo robíme a s akým prístupom.

HYPNOS je centrum modernej hypnózy a hypnoterapie so sídlom v Bratislave. Jeho zakladateľom je diplomovaný hypnoterapeut Mgr. Miroslav Danaj Dip.CBH, ktorý získal odborné vzdelanie v Anglicku a na Slovensku pôsobí od roku 2008. V roku 2013 založil spoločnosť HYPNOS – centrum hypnózy a hypnoterapie, s.r.o. a prijal ďalšieho hypnoterapeuta.

Počas svojej dlhoročnej praxe vyvinul jedinečný odborný prístup a metodiku, primárne zamerané na krátkodobú terapiu. Ide o pragmatický, integratívny a celostný evidence-based prístup, ktorý je preukázateľne účinným spôsobom pomoci pri širokej škále psychických a somatických porúch, a tiež pri osobnostnom rozvoji.

.

.

Vytvorili sme spoľahlivý koncept

Úspešný a overený spôsob fungovania Centier HYPNOS.

Po niekoľkých rokoch úspešného fungovania sme začali uvažovať nad rozšírením našej pôsobnosti aj do ďalších regiónov Slovenska. Naše služby a spôsob ich poskytovania sú však pomerne špecifické. Potrebovali sme využívať jednotné know-how, ktoré nám umožní udržať rozsah a kvalitu služieb v každom ďalšom centre na rovnakej úrovni.

Preto sme vytvorili a zdokonalili vlastný koncept poskytovania účinnej krátkodobej hypnoterapie, ktorý je komplexný, štandardizovaný a použiteľný pre súčasné i novozniknuté Centrá HYPNOS. Tento koncept sme 4 roky testovali v praxi a potvrdilo sa, že je plne funkčný, stabilný, terapeuticky úspešný a dostatočne profitabilný. Svedčí o tom aj skutočnosť, že viac ako tretina našich nových klientov prichádza na odporúčanie ľudí, ktorým sme v minulosti pomohli.

Tri základné piliere konceptu Centra HYPNOS

Účinné terapeutické metódy

V Centre HYPNOS uplatňujeme princípy terapie založenej na dôkazoch (evidence-based). Špecializujeme sa na krátkodobú kognitívno-behaviorálnu a celostnú hypnoterapiu, klinickú hypnózu a využívame tiež tradičné hypnotické intervencie, spolu s poradenstvom, mentoringom, psychoedukáciou a ďalšími terapeutickými metódami.

Odbornosť a vlastnosti terapeuta

Naši terapeuti absolvujú kompletný výcvik a intenzívnu supervíziu. Následne majú kedykoľvek k dispozícii odborného konzultanta a pravidelné vzdelávacie semináre. Dôležitou súčasťou našej práce sú vhodné osobnostné črty terapeuta, jeho odbornosť, profesionalita, pragmatické postoje, celostné vnímanie súvislostí a ľudský prístup ku klientom.

Efektívna marketingová podpora

Marketingové aktivity všetkých Centier HYPNOS komplexne realizuje centrála, hypnoterapeuti sa venujú len práci s klientom. Zabezpečili sme moderné a veľmi efektívne nástroje na propagáciu našich služieb. Máme desiatky internetových domén, integrovaný reklamný systém, mobilnú aplikáciu, program osvety pre odborníkov i verejnosť a ďalšie.

.

 • NÁŠ PRÍBEH: Prečítajte si viac o tom, ako vznikol koncept Centra HYPNOS

  – Miroslav Danaj, zakladateľ a riaditeľ Centra HYPNOS:

  „Už od začiatku svojej praxe som sa u klientov stretával so skutočne zložitými a závažnými problémami. Veľmi skoro som pochopil, že ak má byť moja pomoc krátkodobá a účinná, budem okrem hypnózy potrebovať aj ďalšie spoľahlivé metódy a terapeutické nástroje. Preto som počas prvých piatich rokov pôsobenia vyvíjal vlastný terapeutický prístup, ktorý preukázateľne pomáhal mojim klientom už v relatívne krátkom čase dosiahnuť trvalé pozitívne zmeny. Záujem o tento spôsob pomoci rýchlo narastal a s ním sa dlhodobo zvyšoval aj počet nových klientov.

  Zároveň s tým som si uvedomil dve veci. Prvou bolo, že onedlho nebudem schopný sám poskytnúť pomoc všetkým záujemcom o terapiu. Tou druhou a dôležitejšou vecou bol môj úprimný záujem sprístupniť tento účinný spôsob pomoci väčšiemu počtu ľudí, ideálne na celom území Slovenska. Začal som hľadať riešenie, ktoré by umožnilo „naučiť“ túto metódu pomoci v plnom rozsahu a kvalite aj ďalších terapeutov so záujmom o hypnoterapiu.

  S týmto zámerom som vytvoril a v roku 2014 začal osobne v praxi testovať komplexný štandardizovaný koncept poskytovania modernej krátkodobej hypnoterapie, ktorý okrem terapeutickej metodiky obsahoval aj celkové know-how fungovania Centra HYPNOS. V priebehu najbližšieho roka sa potvrdilo, že koncept funguje výborne. Preto som ho rozšíril o tréningový program, ktorý obsahoval úvodný výcvik, certifikáciu, supervíziu a ďalšie vzdelávanie hypnoterapeutov.

  Ako prvá absolvovala tréningový program aktuálne už moja kolegyňa, pani Ivana Matejovičová, ktorá svojimi postrehmi a odporúčaniami vo významnej miere prispela k zdokonaleniu nielen tohto programu, ale aj celého konceptu Centra HYPNOS. V súčasnosti už poskytla viac ako 1.200 hodín hypnoterapie a v centre úspešne pôsobí ako samostatná certifikovaná hypnoterapeutka.

  Bola to dlhá 9-ročná cesta, vyžiadalo si to mnoho času a úsilia, ale výsledok rozhodne stojí za to. Som úprimne rád, že dnes už môžem pokojne skonštatovať: „Všetko je vytvorené, otestované a pripravené na otvorenie nových Centier HYPNOS kdekoľvek na Slovensku.“ Pevne verím, že nájdeme tých správnych záujemcov o dlhodobé partnerstvo, z ktorých sa už onedlho stanú hrdí vlastníci nových Centier HYPNOS a skvelí hypnoterapeuti.“

.

Ponúkame dlhodobé partnerstvo

Staňte sa hypnoterapeutom a otvorte si vlastné centrum.

Budujeme sieť regionálnych Centier HYPNOS na celom Slovensku. V tejto súvislosti ponúkame pre vhodných kandidátov možnosť dlhodobej spolupráce v oblasti poskytovania modernej hypnoterapie.

Spoluprácia prebieha formou franchisingu. Ide o špecifický dlhodobý obchodný vzťah, ktorý je založený na úzkej a trvalej spolupráci medzi právne a finančne nezávislými podnikateľskými subjektmi – poskytovateľom franchisingu (HYPNOS) a prijímateľmi franchisingu (partneri). Poskytovateľ a prijímatelia tvoria franchisingovú sieť a vystupujú pod jednou značkou.

Súčasťou partnerstva je aj odborný výcvik a supervízia pre povolanie Certifikovaný hypnoterapeut a zriadenie Vášho Centra HYPNOS. Vzdelanie a prax v oblasti hypnózy a hypnoterapie, podobne ako podnikateľské skúsenosti, nie sú požadované. Komplexné školenie zabezpečujeme interne.

Pokiaľ spĺňate všetky osobnostné i odborné predpoklady (viď nižšie), máte záujem venovať sa povolaniu hypnoterapeuta naplno a Vami preferovaný región v rámci Slovenska je aktuálne ešte k dispozícii, tak už o 3 mesiace môžete začať poskytovať hypnoterapiu vo vlastnom Centre HYPNOS.

Rozdelenie aktivít v partnerstve

Čo zabezpečuje HYPNOS

•  Poskytujeme vlastnú obchodnú značku, firemnú identitu a ich ochranu
•  Uplatňujeme overený a profitabilný koncept fungovania Centier HYPNOS
•  Garantujeme partnerom územnú exkluzivitu – vlastný región pôsobenia
•  Prinášame jedinečný terapeutický prístup a komplexné know-how
•  Zabezpečujeme školenia, ďalšie vzdelávanie, supervíziu a poradenstvo
•  Realizujeme všetky marketingové aktivity (prezentácia, reklama, PR)
•  Podporujeme partnerov v podnikateľskej, účtovnej i osobnej oblasti
•  Zjednocujeme činnosť partnerov, dohliadame na stanovenú kvalitu služieb
•  Budujeme pozitívny image a zabezpečujeme permanentný rozvoj služieb
•  Udržiavame spoločné priaznivé smerovanie, filozofiu a firemnú kultúru

Čo zabezpečuje partner

•  Ste majiteľom a prevádzkujete vlastné Centrum HYPNOS
•  Poskytujete služby v súlade so spoločným konceptom
•  Kontinuálne sa vzdelávate a osobnostne sa rozvíjate
•  Aktívne spolupracujete s centrálou a ostatnými partnermi
•  Zúčastňujete sa na budovaní dobrého mena centier HYPNOS

.

Vďaka parterstvu získate množstvo atraktívnych výhod

 • Odborné výhody pre partnera

  •  absolvujete kompletný odborný výcvik a následnú 6-mesačnú intenzívnu supervíziu
  •  získate certifikát „Certifikovaný kognitívno-behaviorálny hypnoterapeut“ (Cert.KBH)
  •  využívate viac ako 9-ročné odborné a praktické skúsenosti v oblasti hypnoterapie
  •  pracujete s overenými a spoľahlivými terapeutickými a organizačnými postupmi
  •  obdržíte všetky potrebné terapeutické pomôcky, formuláre, dotazníky, vzory tlačív
  •  pravidelne si vymieňate skúsenosti s ostatnými hypnoterapeutmi
  •  kontinuálne sa vzdelávate v hypnoterapii a súvisiacich odboroch
  •  môžete získať certifikát v našich exkluzívnych terapeutických programoch
  •  odborné konzultácie a supervíziu máte permanentne k dispozícii
  •  získate HYPNOS Hotline – okamžité telefonické poradenstvo pre našich partnerov
  •  preukázateľne účinne pomáhate Vašim klientom naplniť ich ciele v pomerne krátkom čase

 • Podnikateľské výhody pre partnera

  •  využívate jedinečný a úspešný koncept, ktorý je v tejto podobe 4 roky testovaný v praxi
  •  stanete sa súčasťou známej siete špecialistov na modernú hypnoterapiu
  •  rýchlo a jednoducho si otvoríte vlastnú profitabilnú prax
  •  získavate záruku regionálnej exkluzivity
  •  využívate unikátny a plne funkčný know-how
  •  máte dostatok klientov hneď od prvého dňa fungovania
  •  využívate naše podrobné on-line príručky na riadenie Vášho centra
  •  máte k dispozícii program na manažment kontaktov a prípadov
  •  dizajn Vašej pracovne je navrhnutý profesionálmi konkrétne pre tento účel
  •  môžete využiť poradenstvo v oblasti podnikania, účtovníctva, legislatívy a právnej ochrany
  •  máte významné konkurenčné výhody oproti iným terapeutom vo Vašom regióne
  •  aj štatisticky je Vaša šanca na úspech násobne vyššia oproti samostatným terapeutom

 • Marketingové výhody pre partnera

  •  prezentáciu a propagáciu komplexne zabezpečuje centrála, Vy sa venujete len terapii
  •  využívate etablovanú značku, logotyp, firemnú identitu a ochrannú známku HYPNOS
  •  zabezpečíme intenzívnu propagáciu Vášho centra pred i po jeho otvorení
  •  získavate prezentačné a propagačné materiály Centra HYPNOS a jeho služieb
  •  využívate nepretržitú mediálnu propagáciu realizovanú centrálou
  •  získavate vlastnú kvalitnú internetovú stránku
  •  máte permanentnú podporou z našej hlavnej webstránky www.hypnos.sk
  •  získate podporu desiatok našich regionálnych a tematických webstránok
  •  máte nepretržitú podporu v našom Integrovanom reklamnom systéme HYPNOS
  •  využívate email vo formáte vase_mesto@hypnos.sk
  •  stávate sa súčasťou lídra v oblasti hypnoterapie na Slovensku

 • Osobné výhody pre partnera

  •  získavate zaujímavé, stabilné a nadštandardne ohodnotené povolanie
  •  zažívate osobné uspokojenie z dosiahnutých výsledkov u Vašich klientov
  •  máte našu plnú podporu a dostatok priestoru na osobnostný rast
  •  stávate sa „pánom svojho času“, ktorý si sami organizujete
  •  užívate si vnútornú pohodu, istotu a bezpečie po boku silného partnera

Základné informácie pre záujemcov o partnerstvo

 • Osobnostné a odborné prepoklady záujemcu

  Vhodným záujemcom je muž alebo žena s prirodzeným nadaním a vôľou pomáhať iným ľuďom, vzdelávať sa a osobnostne rásť. Je pragmatik, realista, osobnostne zrelý, zodpovedný, emocionálne stabilný, primerane empatický, v dobrej duševnej kondícii, sebaistý, odolný voči mentálnej záťaži, schopný pracovať samostatne a lojálny. Preferujeme záujemcov s výbornými komunikačnými zručnosťami, profesionálnym vzhľadom, príjemným vystupovaním, pozitívne naladených a nefajčiarov.

  Vhodný záujemca má slovenský jazyk ako materinský a ovláda ho spisovne slovom i písmom, anglický jazyk ovláda aspoň na stredne pokročilej úrovni (B2). Potrebná je aj znalosť práce v programoch Microsoft Word, Excel a PowerPoint.ň

  Pre klientov všetkých Centier HYPNOS chceme zabezpečiť najvyššiu úroveň služieb, preto požadujeme, aby mali naši partneri VŠ vzdelanie II. alebo III. stupňa v odbore psychológia, psychoterapia, špeciálna pedagogika  alebo psychiatria. Iné vzdelanie môže byť akceptované iba v prípade, že záujemca má vzdelanie humanitného smeru a zároveň má výnimočné osobnostné i praktické predpoklady na výkon tohto povolania (posudzujeme individuálne). Prax v psychoterapii alebo psychologickom poradenstve je dôležitou výhodou.

  Doterajšie vzdelanie a prax v oblasti hypnózy a hypnoterapie, podobne ako podnikateľské skúsenosti, nie sú požadované. Komplexné školenie aj v týchto oblastiach zabezpečujeme interne.

 • Koľko je potrebné investovať do vlastného centra

  Každý druh podnikania si prirodzene vyžaduje určitú úvodnú investíciu. Výhodou investovania do vlastného Centra HYPNOS je to, že vopred poznáte potrebnú sumu, ktorú už neskôr neprekročíte. Dôležité je aj to, že zároveň poznáte realistický odhad návratnosti Vašej investície.

  Do čoho konkrétne je teda potrebné investovať:
  •  Čas potrebný pre absolvovanie vstupného školenia a certifikácie.
  •  Jednorazový nákup licencie HYPNOS vrátane regionálnej exkluzivity (7.500€)*.
  •  Prenájom, úprava a zariadenie prevádzky podľa štandardov Centra HYPNOS (2.500€).
  •  Finančná rezerva (1.000€)

  * Súčasne s rastúcim počtom partnerov v sieti Centier HYPNOS sa bude jej hodnota zvyšovať. Preto bude aj suma za jednorazový nákup tejto licencie postupne narastať.

  Celková investícia do zriadenia vlastného Centra HYPNOS je teda 10.000€, plus finančná rezerva 1.000€. Pri riadnom fungovaní centra je pri tejto investícii doba návratnosti približne 6 mesiacov.

 • Ako by sa začalo naše partnerstvo

  1.  Ak spĺňate uvedené predpoklady, vyplňte a pošlite nám dotazník.
  2.  Stretneme sa osobne a detailne Vám predstavíme celý koncept Centra HYPNOS, povieme si všetko o podmienkach partnerstva a vzájomných očakávaniach.
  3.  V prípade obojstranného záujmu môže začať naša spolupráca uzavretím Zmluvy o budúcej zmluve a zložením rezervačného poplatku na nákup licencie.
  4.  Poskytneme Vám detailný a prehľadný prevádzkový manuál, ktorý Vám pomôže zvládnuť všetky ďalšie kroky.
  5.  Pomôžeme Vám nájsť a vybrať tie najlepšie priestory pre prevádzku Centra HYPNOS vo Vašom regióne a spustíme úvodnú reklamnú kampaň, aby ste hneď od prvého dňa fungovania mali dostatok klientov.
  6.  Poskytneme Vám komplexné úvodné školenie, kde získate všetky potrebné teoretické znalosti a praktické zručnosti hypnoterapeuta Centra HYPNOS a ukončíte ho certifikáciou.
  7.  Keď bude všetko pripravené, podpíšeme spolu Franchisingovú zmluvu a Vy sa môžete začať naplno venovať už iba klientom a hypnoterapii.

  Počas celej prípravy a tiež po otvorení Vášho Centra HYPNOS máte k dispozícii našu plnú odbornú i podnikateľskú podporu. Neodmysliteľnou súčasťou začiatku fungovania každého centra je intenzívna supervízia, konzultácie, poradenstvo a pokračujúce vzdelávanie pre všetkých partnerov.

.

Kontaktujte nás

Zaujala Vás táto príležitosť? Napíšte nám.

Meno*

Priezvisko*

Titul

E-mail*

Mobil*

Miesto trvalého bydliska*

Preferované miesto pôsobenia*

Vaša správa