VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre vzdelávacie podujatia HYPNOS Academy, s.r.o.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť HYPNOS Academy, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava 831 06, DIČ: 2023865998, IČO: 47417463, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92118/B (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje služby a to formou vzdelávacích podujatí, konkrétne kurzov, školení, seminárov, prednášok a workshopov (ďalej len „Služby“).
1.2. VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov Služieb (ďalej len „Užívateľ“ a stanovujú podmienky, za ktorých im Poskytovateľ poskytuje Služby.
1.3. Poskytovanie týchto Služieb podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“), ktorá ako všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa, je prostredníctvom svojich inšpektorátov oprávnená vykonávať štátny dozor a dohľad. Sídlom SOI – ústredný inšpektorát je: Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika.

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Poskytovateľ je poskytovateľom vzdelávacích Služieb Užívateľovi.
2.2. Užívateľom služby je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované Poskytovateľom.
2.3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej a obchodnej činnosti.
2.4. Vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadia zmluvou o poskytovaní služby uzavretej na diaľku. VOP tvoria podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Z.Z., Obchodného zákonníka, neoddeliteľnú súčasť každej takejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak je Užívateľ aj spotrebiteľom, podľa každej zmluvy o poskytovaní služby uzavretej so spotrebiteľom, tvoria VOP neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a to podľa zákona č. 102/2016 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku a Poskytovateľ archivuje zmluvy (objednávky a vyplnené prihlášky) po celú dobu trvania záväzkového vzťahu a najmenej 4 roky po jeho skončení).
2.5. Užívateľ sa je povinný pred začatím využívania Služieb – prihlásením sa na vzdelávacie podujatie vyplnením a odoslaním prihlášky oboznámiť s VOP a vysloviť s nimi výslovný súhlas.
2.6. Informácie o cenách Služieb, organizačných, dodacích a storno podmienkach sa nachádzajú v VOP Poskytovateľa.
2.7. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, o práve odstúpiť od zmluvy, o zániku práva odstúpiť od zmluvy sa nachádzajú vo VOP Poskytovateľa.
2.8. Súčasťou týchto VOP sú informácie pre všetkých Užívateľov – spotrebiteľov, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. Príslušným orgánom na riešenie podnetov sú Slovenská obchodná inšpekcia (Spotrebiteľ sa môže informovať o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo subjekty alternatívneho riešenia sporov, ktoré Spotrebiteľ nájde v zozname Ministerstva hospodárstva na ich webovej stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov online na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

3. OBJEDNÁVANIE SLUŽIEB A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ – záujemca o Službu vyplní elektronický formulár „Prihláška na kurz“ umiestnený na webovej stránke www.hypnos.sk/academy/. Do prihlášky doplní všetky požadované identifikačné údaje: Meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailovú adresu a telefónne číslo a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy a so spracovaním osobných údajov a odošle vyplnenú prihlášku pomocou tlačidla „Odoslať prihlášku“. Odoslaním vyplnenej prihlášky Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú Službu podľa aktuálneho cenníka a ponuky a že sa v čase odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3.2. Po prijatí prihlášky Poskytovateľ Užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky a súčasne vystaví preddavkovú faktúru, na základe ktorej Užívateľ zaplatí účastnícky poplatok podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa a pošle ju na adresu Užívateľa, ktorú uviedol v prihláške. Najmenej sedem dní pred konaním podujatia Poskytovateľ zašle Užívateľovi emailom podrobné organizačné pokyny spolu s harmonogramom podujatia a ďalšie informácie o objednanej Službe.
3.3. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, nealko, teplé nápoje, ak nebude nedohodnuté inak.

4. CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY SLUŽIEB

4.1. Cena za poskytovanie Služieb Užívateľovi je stanovená podľa aktuálneho cenníka prístupného na webovej stránke Poskytovateľa – www.hypnos.sk/academy/.
4.2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník Služieb – výšku, štruktúru cien za podmienok uvedených vo VOP, z dôvodov ako sú predovšetkým: organizačné zmeny z dôvodu zmeny lektora(ov), termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.
4.3. Po prijatí prihlášky Poskytovateľ Užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky a súčasne vystaví preddavkovú faktúru, na základe ktorej Užívateľ zaplatí účastnícky poplatok podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa a pošle ju na emailovú adresu Užívateľa, ktorú uviedol v prihláške. Po uhradení vyfakturovanej čiastky a jej pripísaní na účet poskytovateľa, Poskytovateľ zašle Užívateľovi daňový doklad na emailovú adresu uvedenú v prihláške.
4.4. Všetky ceny uvedené za poskytovanie služieb a produktov sú konečné s 20 % DPH. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.
4.5. Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu za poskytované Služby, ktorá je uvedená v zálohovej faktúre najneskôr k dátumu jej splatnosti, pričom dňom úhrady sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet Poskytovateľa.
4.6. Pri objednávaní Služby si môže účastník zvoliť, či uhradí preddavok v plnej výške naraz alebo si úhradu preddavku rozdelí na dve rovnaké časti, pričom Poskytovateľ označuje prvú časť úhrady ako „Záloha“ a druhú časť ako „Doplatok“.
4.7. Účasť na podujatí si Užívateľ zabezpečí úhradou celej sumy preddavku alebo jeho časti (Záloha). Pri podujatiach, pri ktorých je počet účastníkov limitovaný, bude pre umožnenie účasti na podujatí rozhodujúci deň a čas prijatia úhrady, pričom dňom a časom úhrady sa rozumie deň a čas, kedy je čiastka pripísaná na účet Poskytovateľa.
4.8. Ak účastník hradí preddavok na účasť na podujatí formou Zálohy, je povinný uhradiť Doplatok preddavku do dátumu, zverejnenom v ponuke podujatia, resp. v zálohovej faktúre na Doplatok, ktorú obdrží od Poskytovateľa po prijatí úhrady Zálohy.
4.9. V prípade, že Užívateľ, ktorý prvú časť preddavku uhradil formou Zálohy a z akéhokoľvek dôvodu neuhradí zvyšnú časť preddavku (Doplatok) do termínu splatnosti uvedenom v zverejnenej ponuke, resp. v príslušnej zálohovej faktúre, nemá nárok na účasť na predmetnom podujatí, ani na vrátenie uhradenej časti preddavku (Zálohy).

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

5.1. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť v prihláške a objednávke pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť Poskytovateľovi.
5.2. Užívateľ súhlasí a berie na vedomie, že sa bude počas vzdelávacieho podujatia riadiť pokynmi Poskytovateľa.
5.3. Užívateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania Služby zmeniť obchodné podmienky poskytovania Služby, cenník a kódexy.
5.4. Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania Služby zaväzuje, že ich bude užívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa. Porušenie VOP Užívateľom oprávňuje Poskytovateľa k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Služieb a k zablokovaniu prístupu Užívateľa k predmetnej Službe a prípadným objednávkam Služieb Poskytovateľa v budúcnosti. Ak bude prístup k Službe z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom, pričom Užívateľovi nevzniká nárok na vrátenie uhradenej čiastky za Službu a zároveň nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
5.5. Užívateľ (spotrebiteľ – fyzická osoba) výslovne súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov Poskytovateľom ako správcom podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to po dobu nevyhnutne potrebnú, pre prípad, že takéto údaje Užívateľ poskytol pri vyplnení prihlášky alebo objednávky Služieb.
5.6. Užívateľ potvrdzuje, že bol pred udelením súhlasu so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov Poskytovateľom poučený o všetkých právach vyplývajúcich pre neho z vyššie uvedeného súhlasu, najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že ako subjekt osobných údajov má prístup k týmto údajom a že je oprávnený takýto súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením na adresu Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov v zákonnom rozsahu tretiu osobu.
5.7. Užívateľ súhlasí, že ním poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len Poskytovateľom alebo ním určeným sprostredkovateľom (účtovné služby, právne poradenstvo a pod.).
5.8. Užívateľ súhlasí s tým, že mu Poskytovateľ bude na jeho emailovú adresu uvedenú v prihláške a/alebo objednávke organizačné informácie, informácie o zmene v poskytovaní Služieb, ako aj zasielať obchodné oznámenia v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Užívateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu a odmietnuť zasielanie obchodných oznámení písomne alebo prostredníctvom telefonických kontaktov uvedených na webových stránkach Poskytovateľa.
5.9. Užívateľ, ktorý sa zúčastní na vzdelávacom podujatí Poskytovateľa, súhlasí a berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený na vzdelávacom podujatí vyhotovovať fotografické, filmové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy s Užívateľom a používať ich na propagačné a marketingové účely.
5.10. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ takto získané obrazové a zvukové záznamy z priebehu vzdelávacieho podujatia môže upravovať, pracovať s nimi, spájať s inými záznamami a dielami a takisto ich môže uverejňovať vo svojich marketingových a propagačných materiáloch a na ďalších internetových stránkach.
5.11. Užívateľ súhlasí, že za takto použité obrazovo-zvukové záznamy nevzniká Užívateľovi žiadny finančných, materiálny alebo iný nárok.
5.12. Užívateľ zaslaním objednávky (prihlášky) dáva súhlas na zasielanie informačných emailov od Poskytovateľa.
5.13. Pri zrušení Služby (vzdelávacieho podujatia) zo strany Poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu Služby má Užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu inej Služby Poskytovateľa. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie Služby, zmena programu Služby alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesto, programu a lektora Služby.
5.14. Užívateľa nemôže na objednanej Službe (vzdelávacom podujatí) zastúpiť náhradník.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

6.1. Poskytovateľ poskytne Užívateľovi všetky dostupné organizačné informácie o Službe (vzdelávacom podujatí) najmenej 7 dní pred dňom konania Služby elektronicky na adresu Užívateľa.
6.2. V prípade zrušenia konania Služby sa Poskytovateľ zaväzuje vrátiť Užívateľovi (objednávateľovi) zaplatenú cenu za neposkytnutú službu, prípadne poskytne Užívateľovi náhradné plnenie ako je účasť na inej Službe podľa výberu Užívateľa.
6.3. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do Služieb a týchto VOP, a to bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu.
6.4. V prípade, že nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré Poskytovateľovi znemožňujú zabezpečiť Službu, program podujatia alebo lektora(ov)/prednášajúceho(ich) podľa uzavretej zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť. Tieto skutočnosti je Poskytovateľ povinný oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu elektronicky zaslaním oznámenia na uvedenú adresu Užívateľa alebo telefonickým oznámením.
6.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Službu (vzdelávacie podujatie) v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov, ktorí je nevyhnutný pre realizáciu a konanie konkrétneho podujatia.
6.6. Zmeny poskytovania Služby, VOP a dátum účinnosti týchto zmien a VOP bude Užívateľovi oznámené elektronicky a to zverejnením na internetových stránkach Poskytovateľa (www.hypnos.sk/academy) alebo prostredníctvom emailovej správy doručenej na kontaktnú adresu Užívateľa. Ak Užívateľ najneskôr štrnásť (14) dní od oznámenia o zmenách poskytovania služby alebo VOP výslovne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
6.7. Užívateľ má právo vypovedať zmluvu s Poskytovateľom písomnou formou doporučeného listu do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných Služieb alebo VOP.
6.8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu neakceptovať prihlášku záujemcu na vzdelávacie podujatie (Službu).
6.9. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať v rámci poskytovania Služieb a na svojich internetových stránkach kontextovo cielenú reklamu.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE

6.1. Poskytovateľ poskytne Užívateľovi všetky dostupné organizačné informácie o Službe (vzdelávacom podujatí) najmenej 7 dní pred dňom konania Služby elektronicky na adresu Užívateľa.
6.2. V prípade zrušenia konania Služby sa Poskytovateľ zaväzuje vrátiť Užívateľovi (objednávateľovi) zaplatenú cenu za neposkytnutú službu, prípadne poskytne Užívateľovi náhradné plnenie ako je účasť na inej Službe podľa výberu Užívateľa.
6.3. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do Služieb a týchto VOP, a to bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu.
6.4. V prípade, že nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré Poskytovateľovi znemožňujú zabezpečiť Službu, program podujatia alebo lektora(ov)/prednášajúceho(ich) podľa uzavretej zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť. Tieto skutočnosti je Poskytovateľ povinný oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu elektronicky zaslaním oznámenia na uvedenú adresu Užívateľa alebo telefonickým oznámením.
6.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Službu (vzdelávacie podujatie) v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov, ktorí je nevyhnutný pre realizáciu a konanie konkrétneho podujatia.
6.6. Zmeny poskytovania Služby, VOP a dátum účinnosti týchto zmien a VOP bude Užívateľovi oznámené elektronicky a to zverejnením na internetových stránkach Poskytovateľa (www.hypnos.sk/academy) alebo prostredníctvom emailovej správy doručenej na kontaktnú adresu Užívateľa. Ak Užívateľ najneskôr štrnásť (14) dní od oznámenia o zmenách poskytovania služby alebo VOP výslovne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
6.7. Užívateľ má právo vypovedať zmluvu s Poskytovateľom písomnou formou doporučeného listu do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných Služieb alebo VOP.
6.8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu neakceptovať prihlášku záujemcu na vzdelávacie podujatie (Službu).
6.9. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať v rámci poskytovania Služieb a na svojich internetových stránkach kontextovo cielenú reklamu.

8. DOBA TRVANIA ZMLUVY

8.1. Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom je uzatvorená na dobu určitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8.2. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu, majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito podmienkami.
8.3. Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.
8.4. Minimálna dĺžka užívacích práv je 12 mesiacov. Zmluva na dobu určitú sa automaticky predlžuje o 12 mesiacov v prípade, že žiadna zo zmluvných strán v lehote do 30 dní pred uplynutím doby užívacích práv nedoručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie, že si toto predĺženie nepraje.
8.5. Do doby ukončenia zmluvy budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvy.
8.6. Zrušením zmluvy zanikajú všetky oprávnenia Užívateľa na používanie Služby.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU A ŠKODU

9.1. Užívateľ berie na vedomie, že informácie, ktoré sú uvedené na internetovej stránke Poskytovateľa majú informatívny charakter a že Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť týchto informácií.
9.2. Poskytovateľ nezodpovedá za bezchybné fungovanie svojich internetových stránok alebo za bezchybné poskytovanie platených a neplatených služieb, za rýchlosť internetového pripojenia a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené VOP a zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
10.2. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
10.3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovej stránke Poskytovateľa www.hypnos.sk/academy/ a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.
10.4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
10.5. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese Poskytovateľa.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.09.2018.