Ľutujeme, z dôvodu nízkeho počtu záujemcov sa tento kurz neuskutoční.
Ďakujeme za pochopenie.

Moderná hypnoterapia predstavuje ucelený štandardizovaný proces riešenia problémov a pomoci klientovi s využitím hypnózy. 
Cieľom intenzívneho 3-mesačného kurzu Kognitívno-behaviorálnej hypnoterapie (KBH) je poskytnúť účastníkom komplexnú teoretickú i praktickú prípravu, ktorá vám umožní pracovať samostatne ako hypnoterapeut, prípadne obohatiť vašu súčasnú terapeutickú prax o nové metódy pomoci. Na kurze si osvojíte všetko dôležité, aby ste účinne viedli sedenia, komunikáciu s klientom, diagnostiku i terapeutické techniky. Tiež sa naučíte ako efektívne vybudovať a viesť vašu vlastnú prax tak, aby ste mali vždy dostatok spokojných klientov.
Kurz je navrhnutý tak, že integruje hypnózu, kognitívno-behaviorálnu terapiu (KBT) a mindfulness do komplexnej hypnoterapie. Je to veľmi účinný model krátkodobej terapie, ktorý umožňuje úspešne pracovať s vedomou mysľou klientov a vďaka hypnóze zároveň pozitívne ovplyvňovať ich podvedomie. KBH je efektívna metóda pomoci pri širokej škále psychických i telesných porúch. 
HYPNOS Academy poskytuje odborné vzdelávanie v oblasti hypnózy a hypnoterapie. Akadémiu vedie skúsený diplomovaný hypnoterapeut Mgr. Miroslav Danaj Dip.CBH. Vzdelanie v oblasti klinickej hypnózy a kognitívno-behaviorálnej hypnoterapie získal v Londýne. Na Slovensku pôsobí od roku 2008, odkedy poskytol 4.200 hodín hypnoterapie a viac ako 2.000 hodín osobného poradenstva. V roku 2013 založil spoločnosť HYPNOS – centrum hypnózy a hypnoterapie, s.r.o., ktorá sa teší stále väčšiemu počtu záujemcov o modernú hypnoterapiu.

Zameranie a účinnosť KBH

KBH je terapeutický prístup, ktorý kladie dôraz na schopnosti klienta vytvárať, meniť a riadiť svoje vlastné emocionálne stavy, spôsob uvažovania a správania sa. Ide o prístup, ktorý učí klientov ako efektívne riešiť minulosť prostredníctvom toho, že sa sústreďujú na súčasnosť. Klientom pomáha aj pri praktickom uskutočňovaní ich zdravých a reálnych ambícií na dosiahnutie želaných zmien, naplnení osobných cieľov a osobnostného rozvoja. 
KBH je efektívny nástroj pri riešení konkrétnych problémov. Ako terapeut úzko spolupracujete s klientmi a pomáhate im odhaliť ich presvedčenia, postoje, očakávania a vzorce správania, ktoré viedli k ich emocionálnym či somatickým problémom alebo k udržiavaniu neželaných príznakov. KBH okrem iného ponúka množstvo metód a praktických techník, ktoré pomáhajú klientom zmeniť ich nezdravé predstavy, myšlienky a presvedčenia na vhodnejšie a realistickejšie. Okrem konkrétnych problémov pomáha klientom aj rozvíjať celkovú filozofiu a spôsob života, ktorý zlepší ich prežívanie a vnútornú pohodu, zvýši ich efektívnosť, sebestačnosť, sebavedomie, celkové šťastie a kvalitu všetkých oblastí ich života. 
V rámci psychoterapie patrí KBT medzi najúčinnejšie metódy pomoci pri veľkej skupine psychických porúch. Vedecké štúdie opakovane potvrdzujú, že spojenie hypnózy a techník KBT – KBH prináša ešte významnejšie zlepšenia, a to aj po 6 mesiacoch po skončení terapie. KBH je preukázateľne účinným spôsobom pomoci pri úzkostno-fobických poruchách, poruchách súvisiacich so stresom, poruchách správania, nálad, spánku, príjmu potravy, a tiež pri niektorých funkčných somatických poruchách.

Náš terapeutický prístup

Kurz Kognitívno-behaviorálnej hypnoterapie prináša moderný terapeutický prístup, primárne zameraný nadosiahnutie pozitívnych zmien a ich stabilizáciu u klienta. KBH je krátkodobá terapia, využíva množstvo rôznorodých terapeutických nástrojov a kladie isté nároky na profesionálne zručnosti i osobnostné vlastnosti terapeuta. 
Prístup sa opiera o širokú škálu overených nástrojov a techník z oblastí hypnóza a hypnoterapia, behaviorálna veda, kognitívna terapia, tréning pozornosti (mindfulness) a ďalšie. 
Science-based a Evidence-based prístup – kurz je plne zameraný na vedecký prístup a je založený na odborne známych modeloch ľudskej zmeny a učenia sa. Obsahuje len metódy a techniky, ktorých mieru účinnosti je možné vedecky podložiť. Evidence-based prístup (založený na dôkazoch) znamená, že čerpáme z experimentálneho výskumu hypnózy a klinického výskumu toho, čo skutočne funguje. Všetky výskumy citované v rámci kurzu sú zo štúdií publikovaných v akademických časopisoch alebo odbornej literatúre. Tento kurz je plne kompatibilný konvenčnou liečbou v praxi klinického psychológa a psychoterapeuta. Pri príprave kurzu bolo pre nás veľmi dôležité, aby bolo pre vás i pre vašich klientov všetko jednoduché a zrozumiteľné.

Komu je kurz určený

Môžete alebo nemusíte byť psychológom, aby ste absolvovali tento kurz. To najdôležitejšie čo potrebujete je dostatočná vôľa a motivácia pomáhať ľuďom, túžba učiť sa a využívať metódy pomoci založené na dôkazoch a mať vhodné osobnostné predpoklady pre výkon tohto povolania.

Náš kurz KBH je pre vás vhodný, ak ste 

Začínajúci terapeut – hľadáte efektívny spôsob ako úspešne začať vašu kariéru
Skúsený terapeut – chcete zmeniť terapeutický prístup alebo pridať KBH k vašim metódam pomoci
Pomáhajúce profesie – psychológ, lekár, liečebný / špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, sestra a pod.
Zmena povolania – uvažujete nad úplnou zmenou oblasti pôsobenia a zaujíma vás hypnóza a hypnoterapia
Študent VŠ – chceli by ste sa v budúcnosti stať terapeutom, a venovať sa hypnoterapii

Obsah kurzu

1. HYPNÓZA 
• Teória hypnózy – História a vývoj hypnózy, Hypnabilita a hypnotický stav, Sugestibilita a sugescie, Indikácie a kontraindikácie hypnózy
• Hypnotický jazyk – Základné princípy hypnotického jazyka, Paralingvistika hypnotického jazyka, Použitie hypnotického jazyka v praxi
• Praktická hypnóza – Vhodné podmienky na hypnózu, Testovanie hypnability a sugestibility, Príprava klienta na hypnózu, Praktický priebeh hypnózy, Špecifické situácie pri hypnóze

2. HYPNOTERAPIA 
• Úvod do hypnoterapie a KBH – Filozofia a základné princípy KBH, Základné podmienky a nároky na klienta
• Terapeutické nástroje v KBH s ich metodika – Rozhovor, Psychoedukácia, Praktické cvičenia, Hypnóza, Domáce zadania, Hypnotická Intervencia, Behaviorálna terapia, Kognitívna terapia, REBT, Tréning pozornosti (mindfulness), Nácvik s klientom v reálnom prostredí (in vivo)
• Komunikácia s klientom v KBH – Vedenie terapeutického rozhovoru, Využitie raportu, Využitie hypnotického jazyka, Osobné a intímne témy, Vhodná miera asertivity, Riešenie emocionálne náročných situácií, Riešenie konfliktných situácií, Vedenie neterapeutickej komunikácie
• Metodika KBH pri liečbe porúch – Stres a adaptačná porucha, Strach, Špecifická fóbia, Sociálna fóbia a sociálna úzkosť, Agorafóbia, Panická porucha, Generalizovaná úzkosť, Depresívna nálada, Poruchy spánku a Poruchy príjmu potravy.

3. PROFESIONÁLNA PRAX
• Terapeutický prístup v KBH – Evidence-based prístup, Prístup ku klientovi v KBH, Etický kódex terapeuta
• Štruktúra a metodika sedení v KBH – Úvodná konzultácia, Diagnostika, Terapeutické sedenie, Kontrolné sedenie
• Štruktúra a metodika terapie KBH
– Úvodná konzultácia a základná analýza, Terapeutický kontrakt, Plán terapie, Realizácia a priebežné hodnotenie, Výsledné hodnotenie, Predĺženie terapie, Ukončenie terapie, Dosledovanie výsledkov terapie

Spôsob výučby a materiály

Vyučujeme modernú a účinnú hypnoterapiu, založenú na spoľahlivých teoretických základoch a bohatých praktických skúsenostiach našich lektorov. Cieľom výučby je poskytnúť účastníkom všetky relevantné informácie a zdroje na ďalšie vzdelávanie, potrebné praktické zručnosti a ich dostatočné osvojenie, a tiež užitočné materiály využívané v priebehu kurzu a následne v terapeutickej praxi. 
Teoretické poznatky sú pre každého profesionála kľúčové. Teória v tomto kurze je zameraná najmä na informácie, ktoré priamo súvisia s hypnózou, terapiou, riešenými problémami, vedením sedení a terapeutickej praxe. Každá časť obsahuje všetky potrebné teoretické znalosti, ktoré sme spracovali veľmi prehľadným a zrozumiteľným spôsobom. Svoje nové vedomosti si môžete rozšíriť štúdiom literatúry, ktorú vám na kurze odporučíme. 
Tento kurz KBH je praktický a dôsledný. Kladieme veľký dôraz na praktický nácvik hypnózy, terapeutických techník a komunikácie s klientom. Každú novú techniku či zručnosť vám najskôr vysvetlíme, zdôvodníme a názorne predvedieme. Následne si vo dvojiciach alebo v skupinách všetko nacvičíte. Je dôležité, aby ste mali osobnú skúsenosť nielen z pozície terapeuta, ale aj z pozície klienta. Každý nácvik prebieha pod pozorným dohľadom našich lektorov – skúsených hypnoterapeutov, ktorí vám poskytujú spätnú väzbu a radia ako sa v nacvičovanej aktivite môžete ďalej zlepšovať. Počas praktického nácviku mnoho krát uvediete kolegov do hypnózy a opakovane si vychutnáte hypnotický stav. Táto jedinečná skúsenosť je súčasťou nie len profesijného, ale aj osobnostného rozvoja, ktorý zaznamená mnoho účastníkov kurzu spolu so zvýšením sebadôvery a prehĺbením vnútornej pohody. 
Významnou súčasťou výučby je priebežná diskusia k prezentovaným poznatkom, resp. k nacvičovaným technikám. V rámci diskusie tiež zodpovieme všetky vaše otázky či prípadné nejasnosti. Je dôležité, aby sme sa vzájomne uistili, že si nové poznatky a zručnosti osvojujete správnym spôsobom.
Každý účastník obdrží Komplexný manuál kurzu KBH. Ten obsahuje teoretické základy, stratégie, metodiky, detailný popis hypnotických a terapeutických techník, terapeutické nástroje (hypnotické skripty, cvičenia, dotazníky, formuláre, domáce zadania, atď.) a tiež dokumenty súvisiace s vedením terapeutickej praxe (kontrakt, informovaný súhlas, plán sedení atď.). Počas celého trvania kurzu sme vám vždy k dispozícii, ochotne vám aj v období medzi jednotlivými vyučovacími blokmi poradíme a zodpovieme všetky vaše otázky ohľadne štúdia a prípravy.

Získané zručnosti a certifikát

Po absolvovaní kurzu budete mať všetky potrebné znalosti, schopnosti a nástroje, aby ste mohli pomáhať klientom s ľahšími a strednými formami nasledovných porúch a problémov: stres a adaptačná porucha, strach, špecifická fóbia, sociálna úzkosť, sociálna fóbia, agorafóbia, panická porucha, generalizovaná úzkosť, depresívna nálada, poruchy spánku a poruchy príjmu potravy. Neskôr môžete prostredníctvom našich špecializačných kurzov vaše terapeutické zameranie rozšíriť o ďalšie oblasti pomoci alebo prehĺbiť vašu odbornosť v oblastiach, ktorým sa primárne venujete. VIac informácií o špecializačných kurzoch uvádzame nižšie v časti Ďalšie možnosti rozvoja. 
Po úspešnom absolvovaní kurzu a zložení záverečnej skúšky obdržíte Certifikát Kognitívno-behaviorálna hypnoterapia. Po získaní certifikátu budete môcť používať za svojim menom označenie Cert.KBH. V prípade, ak účastník síce splnil podmienky absolvovania kurzu, avšak nemá záujem získať certifikát, tak sa záverečnej skúšky nezúčastní a namiesto certifikátu obdrží Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Držitelia Certifikátu KBH naviac získajú:
•  Pridanie do zoznamu certifikovaných KBH terapeutov
•  Možnosť odbornej supervízie pre prax KBH
•  Oprávnenie absolvovať špecializované vzdelávanie
•  Príležitosť na dlhodobú internú spoluprácu s Centrom HYPNOS

Možnosti ďalšieho rozvoja

HYPNOS Academy vám ponúka pokračovanie v odbornom štúdiu a ďalší profesionálny progres v oblasti modernej hypnoterapie. Po úspešnom ukončení tohto základného kurzu KBH získate možnosť absolvovať špecializačné kurzy pre KBH hypnoterapeutov, ktorých obsah priamo nadväzuje na tento kurz. Špecializačné kurzy sú dizajnované ako kompletná odborná príprava terapeuta v danej oblasti a obvykle trvajú 1-3 dni. Prinášajú hlbšie poznatky o téme, rôzne formy diagnostiky, špecifické terapeutické postupy, pokročilé techniky a metódy pomoci.
Špecializačné kurzy sa zameriavajú na témy ako napríklad Sloboda od fajčenia, Závislosť na alkohole, Gambling, Chudnutie a zdravý životný štýl, Mentálna bulímia, Fertility program pre podporu otehotnenia, Detská hypnóza, Zvýšenie osobného výkonu, Verejný prejav, Syndróm dráždivého čreva a podobne.

Prostredníctvom špecializačných kurzov môžete
•  prehĺbiť vašu odbornosť a zručnosti pri riešení najčastejších problémov, ktoré sú súčasťou tohto kurzu,
•  postupne rozširovať portfólio vašich služieb o jednotlivé poruchy a problémy v rôznych oblastiach,
•  špecializovať sa na konkrétnu oblasť problémov (napr. úzkostné poruchy, príjem potravy, detská hypnóza, osobnostný rozvoj, psychosomatika a pod).

Rozsah, organizácia a cena kurzu

Kurz Kognitívno-behaviorálna hypnoterapia má rozsah 240 hodín, z toho výučbe hodín venovaných 96 je a samoštúdium tvorí 144 hodín.
Kurz KBH realizujeme 1x ročne. Aby sme mohli garantovať plnú kvalitu výcviku, kurz má limitovaný počet maximálne 12 účastníkov.
Výučba prebieha počas 12 dní a je rozdelená na 4 časti. Každá časť trvá 3 dni (piatok-nedeľa) v čase 9-17h, a to v nasledujúcich termínoch:
Časť 1.   16-18. november 2018
Časť 2.   07-09. december 2018
Časť 3.   18-20. január 2019
Časť 4.   15-17. február 2019

Cena kurzu Kognitívno-behaviorálna hypnoterapia je 1790 Eur.
Kurz môžete uhradiť aj formou zálohy pri prihlásení (50%) a doplatku pred začatím kurzu (do 10.11.2018).

V cene kurzu je zahrnuté
•  Teoretická výuka a praktický výcvik
•  Komplexný manuál kurzu KBH
•  Dokumenty a formuláre pre terapeutickú prax
•  Online podpora medzi výukovými dňami
•  Záverečná skúška a vystavenie certifikátu
•  Občerstvenie a nápoje počas celého kurzu

 

Kurz len pre 12 účastníkov – zabezpečte si svoje miesto ešte dnes.

Kurz KBH Kognitivno-behavioralna hypnoterapia HYPNOS Academy

O kurze KBH

Formát
Intenzívny kurz s praktickým výcvikom

Rozsah
12 dní (240 hodín)

Organizácia výučby
3 mesiace – 4 bloky po 3 dni

Počet účastníkov
Maximálne 12

Forma ukončenia
Certifikát KBH

Lektor
Mgr. Miroslav Danaj, Dip. CBH

Miesto
Bratislava

Termíny konania
16-18. nov 2018
07-09. dec 2018
18-20. jan 2019
15-17. feb 2019

Kurz Klinicka Hypnoza HYPNOS Academy

Kurz

Klinická hypnóza

23-25.11.2018, Bratislava
3-dňový certifikovaný kurz Klinická hypnóza prináša teoretickú i praktickú prípravu, ktorá umožňuje poskytovať hypnotické intervencie na profesionálnej úrovni. Kurz je určený pre profesionálov z oblasti psychológie, zdravotníctva, pedagogiky a sociálnej práce. Zistiť viac >> 

 

Táto stránka používa cookies.

Prosím potvdte, či s používaním cookies súhlasíte. Ak domietnete, budete poračovať v prezeraní našej stránky bez toho, aby boli akékoľvek údaje posielané tretím stranám.