Ľutujeme, z dôvodu nízkeho počtu záujemcov sa tento kurz neuskutoční.
Ďakujeme za pochopenie.

Zameranie kurzu

3-dňový certifikovaný kurz Klinická hypnóza prináša teoretickú aj praktickú prípravu, ktorá umožňuje poskytvať hypnotické intervencie na profesionálnej úrovni. Na kurze si tiež osvojíte všetko dôležité, aby ste s pacientom či klientom vedeli o riešení jeho problému formou hypnózy vhodne komunikovať a boli schopní eliminovať ich prípadné obavy spojené s hypnózou. Kurz je určený pre profesionálov z oblasti psychológie, zdravotníctva, pedagogiky a sociálnej práce. 
Kurz Klinická hypnóza je navrhnutý tak, že integruje hypnózu do odbornej praxe pomáhajúcich profesií. Klinická hypnóza je preukázateľne účinná metódu pomoci pri širokej škále psychických i telesných porúch. Vedecké štúdie opakovane potvrdzujú, že ide o jednu z najefektívnejších metód pre dosiahnutie dlhodobých pozitívnych zmien.
Klinická hypnóza je najčastejšie využívaná na intervencie v oblasti psychických porúch (neurózy), emócií, telesných funkcií, manažmentu bolesti a neželaného správania. Kurz je zameraný na pomoc pri úzkostno-fobických poruchách, poruchách súvisiacich so stresom, poruchách správania, nálad, spánku, príjmu potravy, a tiež pri niektorých funkčných somatických poruchách. Zoznam problémov obsiahnutých v tomto kurze uvádzame v časti Obsah kurzu.
HYPNOS Academy poskytuje odborné vzdelávanie v oblasti hypnózy a hypnoterapie. Akadémiu vedie diplomovaný hypnoterapeut Mgr. Miroslav Danaj Dip.CBH. Vzdelanie v oblasti klinickej hypnózy a kognitívno-behaviorálnej hypnoterapie získal v Londýne. Na Slovensku pôsobí od roku 2008, odkedy poskytol 4.200 hodín hypnoterapie a viac ako 2.000 hodín osobného poradenstva. V roku 2013 založil spoločnosť HYPNOS – centrum hypnózy a hypnoterapie, s.r.o., ktorá sa teší stále väčšiemu počtu záujemcov o modernú hypnoterapiu.

Náš terapeutický prístup

Kurz Klinická hypnóza je vytvorený v súlade s princípmi bežnej klinickej praxe. Opiera sa o pomerne širokú škálu hypnotických a terapeutických nástrojov ako hypnotický jazyk, indukcie do hypnózy, rôzne formy prehĺbenia hypnotického stavu, samotné hypnotické terapeutické techniky, ukončenie hypnotického stavu, rozhovory pred a po hypnóze a podobne. Ich úspešné osvojenie kladie isté nároky na profesionálne zručnosti i osobnostné vlastnosti terapeuta. 
Science-based a Evidence-based prístup – kurz obsahuje len metódy a techniky, ktorých mieru účinnosti je možné vedecky podložiť. Evidence-based prístup (založený na dôkazoch) znamená, že čerpáme z experimentálneho výskumu hypnózy a klinického výskumu toho, čo skutočne funguje. Všetky citované výskumy sú zo štúdií publikovaných v akademických časopisoch. Tento kurz je plne kompatibilný konvenčnou medicínou, praxou klinického psychológa i psychoterapeuta.

Komu je kurz určený

Kurz Klinická hypnoza je určený pre záujemcov, ktorí majú ukončené VŠ vzdelanie v niektorej z uvedených kategórií. Kópiu diplomu je možné zaslať emailom alebo priniesť k nahliadnutiu v prvý deň kurzu.
• Psychológ
• Lekár
• Sestra
• Liečebný pedagóg
• Špeciálny pedagóg
• Sociálny pracovník

Obsah kurzu

1. TEÓRIA HYPNÓZA 
• Teória hypnózy – História a vývoj hypnózy, Hypnabilita a hypnotický stav, Sugestibilita a sugescie
• Indikácie a kontraindikácie hypnózy
• Hypnotický jazyk – Základné princípy hypnotického jazyka, Paralingvistika hypnotického jazyka

2. KLINICKÁ HYPNÓZA 
• Úvod do klinickej hypnózy – Filozofia a základné princípy KH, Základné podmienky a nároky na pacienta/klienta
• Praktická hypnóza – Vhodné podmienky na hypnózu, Testovanie hypnability a sugestibility, Príprava pacienta/klienta na hypnózu, Praktický priebeh hypnózy, Špecifické situácie pri hypnóze
• Terapeutické nástroje v KH – Rozhovor, Edukácia, Hypnotický stav, Hypnotické techniky
• Komunikácia s klientom v KH – Vedenie terapeutického rozhovoru, Využitie raportu, Využitie hypnotického jazyka, Riešenie emocionálne náročných situácií,
• Praktické využitie KH – metodika a praktický nácvik pomoci pri problémoch: Stres, Špecifická fóbia, Sociálna fóbia, Agorafóbia, Panická porucha, Generalizovaná úzkosť, Depresívna nálada, Poruchy spánku a Poruchy príjmu potravy.

3. PROFESIONÁLNA PRAX
• Terapeutický prístup v KH
– Science-based a Evidence-based prístup, Etický kódex terapeuta
• Štruktúra a metodika sedení v KH – Úvodná konzultácia, Plán sedení, Terapeutické sedenie, Priebežné a výsledné hodnotenie, Kontrolné sedenie a hodnotenie

Spôsob výučby a materiály

Kurz Klinická hypnóza prináša modernú a účinnú klinickú hypnózu, založenú na spoľahlivých teoretických základoch a bohatých praktických skúsenostiach našich lektorov.
Teoretické poznatky sú pre každého profesionála kľúčové. Teória v tomto kurze je zameraná najmä na informácie, ktoré priamo súvisia s hypnózou, terapiou, riešenými problémami, vedením sedení a profesionálnou úrovňou praxe. Svoje nové vedomosti si môžete rozšíriť štúdiom literatúry, ktorú vám na kurze odporučíme.
Kladieme veľký dôraz na praktický nácvik hypnózy, hypnotických techník a komunikácie s pacientom/klientom. Každú novú techniku vám najskôr vysvetlíme, zdôvodníme a názorne predvedieme. Následne si vo dvojiciach alebo v skupinách všetko nacvičíte. Je dôležité, aby ste mali osobnú skúsenosť nielen z pozície terapeuta, ale aj z pozície pacienta/klienta. Každý nácvik prebieha pod pozorným dohľadom našich lektorov – skúsených hypnoterapeutov, ktorí vám poskytujú spätnú väzbu a radia ako sa v nacvičovanej aktivite môžete ďalej zlepšovať. Počas praktického nácviku mnohokrát uvediete kolegov do hypnózy a opakovane si vychutnáte hypnotický stav. Táto jedinečná skúsenosť je súčasťou nie len profesijného, ale aj osobnostného rozvoja, ktorý zaznamená mnoho účastníkov kurzu spolu so zvýšením sebadôvery a prehĺbením vnútornej pohody.
Významnou súčasťou výučby je priebežná diskusia k prezentovaným poznatkom, resp. k nacvičovaným technikám. V rámci diskusie tiež zodpovieme všetky vaše otázky či prípadné nejasnosti. Je dôležité, aby sme sa vzájomne uistili, že si nové poznatky a zručnosti osvojujete správnym spôsobom.
Každý účastník obdrží komplexný Manuál kurzu Klinická hypnóza. Ten obsahuje teoretické základy, stratégie, metodiky, detailný popis hypnotických techník, terapeutické nástroje (hypnotické skripty, formuláre, a pod.) a tiež dokumenty súvisiace s profesionálnou praxou (informovaný súhlas, plán sedení, etický kódex atď.).

Získané zručnosti a certifikát

Po absolvovaní kurzu budete mať potrebné znalosti a schopnosti, aby ste mohli hypnózou pomáhať pacientom/klientom s ľahšími a strednými formami porúch a problémov, uvedených v časti Obsah kurzu.
Po úspešnom absolvovaní kurzu a zložení záverečnej skúšky obdržíte certifikát Klinická hypnóza. V prípade, ak účastník síce splnil podmienky absolvovania kurzu, avšak nemá záujem získať certifikát, tak sa záverečnej skúšky nezúčastní a namiesto certifikátu obdrží Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Držitelia Certifikátu Klinická hypnóza naviac získajú:
• Pridanie do zoznamu certifikovaných klinických hypnoterapeutov
• Možnosť odbornej supervízie
• Oprávnenie absolvovať špecializačné vzdelávanie
• Príležitosť na dlhodobú spoluprácu s Centrom HYPNOS

Možnosti ďalšieho rozvoja

HYPNOS Academy vám ponúka pokračovanie v odbornom štúdiu a ďalší profesionálny progres v oblasti klinickej hypnózy. Po úspešnom ukončení tohto základného kurzu získate možnosť absolvovať špecializačné kurzy, ktoré prinášajú hlbšie poznatky ku konkrétnym oblastiam pomoci a pokročilé hypnotické techniky. Špecializačné kurzy HYPNOS Academy sú zamerané na oblasti ako sú neurózy, závislosti, poruchy príjmu potravy, psychosomatika (funkčné poruchy GIT, kardiovaskulárne, astma, atď.), kožné ochorenia manažment bolesti, pôrodníctvo, stomatológia, onkológia, detská hypnóza a ďalšie.
Prostredníctvom špecializačných kurzov môžete
• prehĺbiť odbornosť a zručnosti pri riešení najčastejších problémov, ktoré sú súčasťou tohto kurzu,
• postupne rozširovať škálu porúch a problémov, pri ktorých pomáhate hypnotickými intervenciami,
• špecializovať sa na konkrétnu oblasť (napr. úzkostné poruchy, príjem potravy, detská hypnóza a podobne).

Rozsah, organizácia a cena kurzu

Termín konania:  23-25. novembra 2018 (piatok-nedeľa), v čase 9-17 hod.
Rozsah kurzu je 24 hodín, realizujeme ho 2x ročne a má limitovaný počet max. 20 účastníkov.

Cena kurzu je 375 Eur.

V cene je zahrnuté
•  Teoretická výuka a praktický výcvik
•  Manuál kurzu Klinická hypnóza
•  Dokumenty a formuláre pre terapeutickú prax
•  Záverečná skúška a vystavenie certifikátu
•  Občerstvenie a nápoje počas celého kurzu

 

Kurz len pre 20 účastníkov – zabezpečte si svoje miesto ešte dnes.

Kurz Klinicka Hypnoza HYPNOS Academy

O kurze
Klinická hypnóza

Rozsah
3 dni (24 hodín)

Počet účastníkov
Maximálne 20

Forma ukončenia
Certifikát Klinická hypnóza

Lektor
Mgr. Miroslav Danaj, Dip. CBH

Miesto
Bratislava

Termín konania
23-25. 11. 2018

Kurz KBH Kognitivno-behavioralna hypnoterapia HYPNOS Academy

Kurz
Kognitívno-behaviorálna hypnoterapia

16.11.2018, Bratislava 

Certifikovaný kurz KBH je poskytuje komplexnú teoretickú i praktickú prípravu, ktorá umožní pracovať samostatne ako hypnoterapeut, prípadne obohatiť vašu súčasnú terapeutickú prax o nové metódy pomoci. Kurz je navrhnutý tak, že integruje hypnózu, kognitívno-behaviorálnu terapiu (KBT) a mindfulness do komplexnej hypnoterapie. Je to veľmi účinný model krátkodobej terapie, ktorý umožňuje úspešne pracovať s vedomou mysľou klientov a vďaka hypnóze zároveň pozitívne ovplyvňovať ich podvedomie. KBH je efektívna metóda pomoci pri širokej škále psychických i telesných porúch. Zistiť viac >>

Táto stránka používa cookies.

Prosím potvdte, či s používaním cookies súhlasíte. Ak domietnete, budete poračovať v prezeraní našej stránky bez toho, aby boli akékoľvek údaje posielané tretím stranám.